Privacy & Cookies

Privacy & Cookies

Cliënten Anja’s Care

Versie 1.0 | laatste wijziging: 5-6-2019)

Dit is de privacyverklaring van Anja’s Care, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01174604. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van cliënten van Anja’s Care.

Anja’s Care, gevestigd aan Veentuinen 73 9551 EB, Sellingen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke Anja’s Care:

Anja’s Care

Veentuinen 73

9551 EB Sellingen

06 110 146 58

Anja Potze is de contactpersoon van Anja’s Care. Zij is te bereiken via info@anjascare.nl.

Privacy informatie Anja’s Care:

De actuele versie van de privacyverklaring vind je op de website anjascare.nl. Bij gebruik making van diensten van Anja’s Care ontvang je de privacyverklaring via persoonlijke overhandiging, post of mail.

Anja’s Care is zich er van bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacy recht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Anja’s Care doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De handelswijze van Anja’s Care is in overeenstemming met de huidige privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Anja’s Care verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Leeftijd
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer (niet bij contante betaling)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij de gegevens worden geplaatst door ouders of voogd of ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@anjascare.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Anja’s Care zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.

Anja’s Care verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het uitvoeren van de begeleidingsovereenkomst
 • Het afstemmen van de diensten en het vormen van groepen
 • Het verbeteren van de dienstverlening
 • Het boeken van diensten via de website
 • Het aanvragen van producten via de website t.b.v. marketingactiviteiten op basis van de grondslag ‘toestemming’; zoals gratis workshops, e-book, welkomstmail, uitnodigingen, tips en tools, etc.
 • Je te kunnen bellen, e-mailen, sms-en, appen of te kunnen posten indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Anja’s Care verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte
 • Levensreddend handelen en hulpverlening op gang brengen
 • Gerechtvaardigde aanvragen van bevoegde autoriteiten
 • Het voeren van een cliëntenadministratie op basis van de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’
 • Het verwerken van persoonsgegevens onder “ervaringen” op basis van de grondslag ‘toestemming’
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Juridische doelen
 • Het nakomen van wettelijke voorschriften

Om deze diensten te optimaliseren, kunnen de gegevens tevens worden gebruikt om de diensten van Anja’s Care te verbeteren en om de relatie met de cliënt  te beheren.

Anja’s Care verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van de grondslagen:

 • Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
 • Wettelijke verplichting
 • Noodzakelijk ter bescherming van vitale belangen
 • Gerechtvaardigd belang(cliëntenadministratie)
 • Toestemming (ervaringen op de website)

Marketingactiviteiten:

Anja’s Care houdt, in het kader van haar marketingactiviteiten, algemene bezoekgegevens bij van haar website bezoekers. In dit kader kan met name het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Daarnaast kunnen cliëntgegevens worden gebruikt om de cliënt relatie te onderhouden. Voorbeelden hiervan zijn het communiceren met bestaande cliënten over nieuwe producten of diensten van Anja’s Care.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Anja’s Care neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Persoonsgegevens buiten de EU of een internationale organisatie:

Anja’s Care geeft geen persoonsgegevens door buiten de EU of aan een internationale organisatie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Anja’s Care bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De persoonsgegevens die door Anja’s Care worden verwerkt, vallen onder de basisgegevens waar een fiscale bewaarplicht van 7 jaar voor geldt. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen van persoonsgegevens met derden:

In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt Anja’s Care afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet. Anja’s Care legt deze afspraken vast in het register van verwerkingen.

Anja’s Care verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 • Onze hostingpartij (email/ webhosting)(verwerkersovereenkomst)
 • Webdesigner/ support (ontwikkeling website, debuggen en support)(verwerkersovereenkomst)
 • Ons Accountancy- en administratiekantoor(wettelijke verplichtingen)(verwerkersovereenkomst)
 • Onze opslag van gegevens in One Drive van Microsoft (online service voorwaarden via de link https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx#OST)

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Anja’s Care gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Anja’s Care gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Google Analytics cookies

Via onze website worden cookies geplaatst van het bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Googlediensten. Er worden geen ip adressen verzameld. De gegevens zijn geanonimiseerd.

Het hoofdzakelijke doel van onze cookies is om jou een goede website/ reservering ervaring te geven.

Ingesloten inhoud van andere websites:

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Wij gebruiken ingesloten inhoud van:

YouTube voor het tonen van (product)video’s. Privacy policy van YouTube (Google) kun je hier vinden: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Anja’s Care honoreert alle rechten van betrokkenen zoals bepaald in de AVG.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Anja’s Care en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@anjascare.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Anja’s Care wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Heb je een klacht over het gebruik van jouw persoonsgegevens? Bijvoorbeeld omdat je vindt dat Anja’s Care niet zorgvuldig omgaat met jouw persoonsgegevens? Of omdat je inzage of correctie hebt gevraagd van jouw persoonsgegevens, maar je niet tevreden bent met de reactie? Neem dan s.v.p. altijd eerst contact op met Anja’s Care, dit kun je het beste schriftelijk doen door een e-mail te sturen naar info@anjascare.nl of door een brief te sturen naar het adres van Anja’s Care.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Anja’s Care neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt Anja’s Care voor passende beveiliging van persoonsgegevens.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@anjascare.nl.

Voorbeelden van deze maatregelen zijn:

 • SSL-encryptie (alle gegevens die via de website worden verzonden worden versleuteld waardoor ze niet te onderscheppen zijn).
 • Virusscanners en firewalls
 • Nog een reeks maatregelen die we uit extra veiligheidsoverweging niet bekend maken.

Wijzigingen in de privacyverklaring:

Wij behouden ons het recht voor onze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website www.anjascare.nl worden gepubliceerd.

Als je het niet eens bent met deze privacyverklaring, dan horen we graag van je waar je niet achter kan staan, misschien kunnen we het oplossen. Als je akkoord gaat met onze privacyverklaring dan ben je helemaal klaar om begeleiding via Anja’s Care te ontvangen. Ik heet je van harte welkom en hoop dat de dienstverlening voldoet aan al jouw positieve verwachtingen.