Algemene Voorwaarden

DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden:               De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

Anja’s Care:                                      Anja’s Care, ingeschreven bij de KvK onder nummer 01174604.

Dienst:                                              Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Anja’s Care voor of ten behoeve van de cliënt heeft verricht.

Honorarium:                                    De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de cliënt  is overeengekomen.

Opdracht:                                         De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

Cliënt :                                              Degene die de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst.

Overeenkomst:                                Elke overeenkomst gesloten tussen Anja’s Care en de cliënt .

Cliënt :                                             De natuurlijke perso(o)n(en) aan wie op grond van een met een cliënt  gesloten overeenkomst een of meer diensten worden verleend.

Annulering:                                      De schriftelijke beëindiging door de cliënt  van de overeenkomst, vóór de ingangsdatum van de dienst.

Overeengekomen prijs:                  De vergoeding die betaald wordt voor het verrichten van de dienst.

No-show:                                          Het zonder annulering niet gebruik maken van een overeengekomen dienst.

Incident:                                           ieder niet beoogd of onvoorzien voorval in de begeleiding met direct of op termijn merkbare gevolgen voor de cliënt.

 1. ALGEMEEN

1.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, producten, diensten en overeenkomsten met betrekking tot de dienstverlening van Anja’s Care. Kennelijke drukfouten binden Anja’s Care niet.

1.2
Deze algemene voorwaarden worden, tezamen met de privacyverklaring, klachtenregeling en begeleidingsovereenkomst van Anja’s Care, schriftelijk of per mail aan de cliënt  meegezonden danwel persoonlijk overhandigd bij de totstandkoming van de overeenkomst.
De algemene voorwaarden en de privacyverklaring van Anja’s Care zijn tevens opgenomen op de website Anjascare.nl

1.3

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing ongeacht een (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. Anja’s Care wijst alle eventuele andere algemene voorwaarden waarnaar verwezen mocht worden op voorhand van de hand.

1.4

Afwijkende afspraken ten opzichte van deze algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing indien zij vooraf schriftelijk zijn overeengekomen.

1.5

Indien Anja’s Care niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Anja’s Care in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
1.6
Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de algemene voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Anja’s Care en de cliënt  in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

 1. Dienstverlening

2.1

Dienstverlening geschiedt op basis van beschikbaarheid. Aanvragen voor dienstverlening worden alleen in behandeling genomen van personen vanaf 18 jaar. De cliënt  is verplicht bij het afsluiten van de begeleidingsovereenkomst een legitimatiebewijs te tonen.

2.2

Indien een dienstverleningsaanvraag in behandeling genomen wordt, zendt Anja’s Care daarvan binnen twee werkdagen een schriftelijke bevestiging per mail of per post. Deze bevestiging dient onmiddellijk op juistheid gecontroleerd te worden. Eventuele onjuistheden dienen per omgaande schriftelijk dan wel per e-mail aan Anja’s Care gemeld te worden.

2.3

Anja’s Care behoudt zich het recht voor om te allen tijde een dienstverleningsaanvraag te weigeren, zonder opgave van redenen, dan wel hieraan speciale voorwaarden te stellen.

2.4

Tussen de cliënt  en Anja’s Care komt een begeleidingsovereenkomst tot stand op het moment dat Anja’s Care de schriftelijke bevestiging per mail of per post aan de cliënt  heeft verzonden.

2.5

De begeleidingsovereenkomst betreft dienstverlening door Anja’s Care in de vorm van coaching, programma’s en workshop recreatieve, persoonlijke en zakelijk doeleinden, dat naar zijn aard kort of lang van duur is.

2.6

Anja’s Care heeft te allen tijde het recht om met onmiddellijke ingang de begeleidingsovereenkomst op te zeggen, indien bij aanvraag van de dienstverlening  persoonsgegevens van de cliënt  en/of andere gebruikers onvolledig en/of onjuist worden opgegeven. In een dergelijk geval vindt geen restitutie plaats van (een gedeelte van) het honorarium.

 1. AANBIEDINGEN EN/OF OFFERTES
  3.1
  Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
  3.2
  Alle aanbiedingen en/of offertes van Anja’s Care zijn geldig tot de datum die in de aanbieding en/of offerte genoemd is.
  3.3
  Anja’s Care kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de cliënt , naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
  3.4
  Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is Anja’s Care daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Anja’s Care anders aangeeft.
  3.5
  Een samengestelde prijsopgave verplicht Anja’s Care niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
  3.6
  Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.
 1. GEBRUIK

4.1

Elke begeleidingsovereenkomst is slechts van toepassing op de persoon en/of de personen, die zijn overeengekomen en op de begeleidingsovereenkomst is/zijn vermeld.

4.2

Het is de cliënt(en) niet toegestaan de dienstverlening door anderen, dan in de begeleidingsovereenkomst genoemde personen te laten ontvangen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met Anja’s Care.

 1. Huisregels Anja’s Care

5.1

Alle cliënten die gebruik maken van de accommodatie B&B Sellingen dienen zich te houden aan de door B&B Sellingen vastgestelde regels. De huisregels voor de accommodatie B&B Sellingen zijn opgenomen op de homepage van https//bbsellingen.nl en bevinden zich in de welkomstgids in de accommodatie.

De afspraken in de huisregels B&B Sellingen zijn van toepassing tenzij ze in de algemene voorwaarden van Anja’s Care en/of in de begeleidingsovereenkomst anders geformuleerd zijn. Dan gelden ten eerste de afspraken in de begeleidingsovereenkomst en ten tweede (voor het geval ze afwijkend van elkaar zijn) de afspraken in de algemene voorwaarden van Anja’s Care. De afwijkende afspraken in de huisregels B&B Sellingen zijn dan niet van toepassing. Onderwerpen die veelal afwijken van de huisregels B&B Sellingen zijn; aankomst- en vertrektijden en annuleringsvoorwaarden.

5.2

Bij overtreden van de in deze algemene voorwaarden opgenomen regels en/of van toepassing zijnde reglementen c.q. huisregels en/of het niet opvolgen van aanwijzingen van B&B Sellingen heeft Anja’s Care het recht de cliënt  en iedere andere gebruiker terstond uit de accommodatie  te verwijderen, zonder dat restitutie van het honorarium of een gedeelte daarvan plaatsvindt.

5.3

De cliënt  dient de accommodatie bezemschoon op te leveren en achter te laten zoals deze is aangetroffen bij aankomst. De cliënt  is tevens verplicht melding te maken van gebreken, beschadiging en of defecten.

5.4

Indien Anja’s Care van de accommodatie ernstig vermoeden heeft dat door de cliënt  van een accommodatie in strijd met de wet en/of openbare orde en/of de goede zeden wordt gehandeld, is Anja’s Care van de accommodatie gemachtigd zich toegang tot de accommodatie te verschaffen alsmede de cliënt  en iedere andere gebruiker terstond uit de accommodatie  te verwijderen, zonder dat restitutie van het honorarium of een gedeelte daarvan plaatsvindt.

5.5

Anja’s Care is gerechtigd om de overeenkomst schriftelijk of per e-mail per direct te ontbinden en de onverwijlde ontruiming van de accommodatie te eisen, als de cliënt  zijn zorgplicht voor de accommodatie ernstig verzaakt, als hij meer of andere personen en/of dieren in de accommodatie onderbrengt dan toegestaan volgens de overeenkomst, of als hij schade toebrengt aan de accommodatie, als hij voor overlast zorgt, of anderszins zijn verplichtingen als goed cliënt  niet nakomt. In een dergelijk geval heeft de cliënt  geen recht op restitutie van (een deel van) het honorarium en is de cliënt  gehouden de schade te vergoeden die Anja’s Care lijdt ten gevolge van het handelen of nalaten van de cliënt .

5.6

Anja’s Care is gehouden aan de cliënt  gedurende de overeengekomen periode accommodatie ter beschikking te stellen van de binnen zijn appartement gebruikelijke kwaliteit, zulks met inachtneming van het bepaalde in de algemene voorwaarden.

5.7

Anja’s Care is tevens gehouden de daarbij behorende, in zijn appartement gebruikelijke logiesdiensten te kunnen verlenen en de aldaar gebruikelijke faciliteiten te kunnen verschaffen, zulks met inachtneming van het bepaalde in de algemene voorwaarden.

5.8

De accommodatie dient ter beschikking van de cliënt  te zijn vanaf x uur op de dag van aankomst tot x uur op de dag van vertrek, zoals aangegeven in de begeleidingsovereenkomst.

5.9

Tenzij anders is overeengekomen, is Anja’s Care gerechtigd om het gebruik van de accommodatie B&B Sellingen voor diensten van Anja’s Care als vervallen te beschouwen wanneer de cliënt  zich niet op de gereserveerde dag op het afgesproken tijdstip heeft gemeld. Onverminderd het bepaalde in het artikel annuleringen.

5.10

Anja’s Care is gerechtigd om van de cliënt  te verlangen dat deze genoegen neemt met andere accommodatie dan volgens de begeleidingsovereenkomst ter beschikking gesteld zou moeten worden, behoudens indien een dergelijke wens als evident onbillijk en voor de cliënt  als klaarblijkelijk te bezwaarlijk zou moeten worden beschouwd. De cliënt  heeft in dit laatste geval het recht om met onmiddellijke ingang de begeleidingsovereenkomst waarop vermelde wens van cliënt betrekking heeft te beëindigen, onverminderd zijn verplichtingen uit hoofde van andere begeleidingsovereenkomsten. De cliënt heeft, indien Anja’s Care zich uitgaven bespaart door op de voet van het voorgaande andere accommodatie ter beschikking te stellen dan volgens de begeleidingsovereenkomst ter beschikking gesteld zou moeten worden, recht op het bedrag van die besparing. Voor het overige zal Anja’s Care nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

5.11

Anja’s Care is gerechtigd om het verlenen van diensten achterwege te laten dan wel op ieder moment te staken indien de cliënt  zich niet gedraagt als overeenkomt met de stand en de exploitatie van Anja’s Care. Anja’s Care kan onder meer eisen stellen met betrekking tot het uiterlijk en de hygiëne van de cliënt . De cliënt  dient op eerste verzoek Anja’s Care te verlaten.

 1. PRIJZEN

6.1

De cliënt  is het overeengekomen honorarium voor de dienstverlening en de overeengekomen huurprijs, zoals vermeld in de schriftelijke bevestiging of bevestiging per e-mail aan Anja’s Care verschuldigd. Reserveringskosten zijn in de huurprijs inbegrepen evenals beddengoed, handdoeken, douchegel, shampoo, handzeep, toiletpapier, schoonmaak, gas, water, elektriciteit, koffie, thee en Wifi. Toeristenbelasting is niet in de huurprijs inbegrepen.

6.2

Alle prijzen zijn (voor zover van toepassing) inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Het BTW-tarief voor de huurprijs voor B&B Sellingen is 9%. Het BTW-tarief voor coaching, programma’s, workshops en producten van Anja’s Care is 21%.

6.3

De prijzen in de brochure van Anja’s Care en op de website van Anja’s Care zijn niet bindend. Anja’s Care behoudt zich het recht voor deze prijzen te wijzigen. Bij boeking wordt de cliënt  in kennis gesteld van de dan geldende prijs middels de begeleidingsovereenkomst. De op de begeleidingsovereenkomst vermelde prijs is bindend.

6.4

De vermelde huurprijs is inclusief omzetbelasting, inclusief expliciet op de website bij de beschrijving van de accommodatie vermelde kosten, inclusief boekingskosten, exclusief toeristenbelasting, exclusief borgsom en eventuele bijkomende verblijfkosten voor aanvullende leveringen en diensten waaronder bijvoorbeeld (eind)reinigingskosten, schadevergoedingen en tijdens het verblijf geboekte diensten zoals extra bed, ontbijt, gebruik van wasmachine en/of droger en de aanschaf van produkten uit ’t Winkeltje Anja’s Care. Deze kosten worden geïncasseerd.

6.5
Van alle bijkomende kosten zal Anja’s Care tijdig voor het sluiten van de begeleidingsovereenkomst aan de cliënt  opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de cliënt  kunnen worden berekend.

 1. BETALING

7.1

Betaling van het honorarium van de dienstverlening vindt zoals vermeld in de begeleidingsovereenkomst wordt, al dan niet in termijnen, volgens de afgesproken datum minimaal een week voor aanvang van de dienstverlening plaats. De bankrekening staat vermeld op de begeleidingsovereenkomst.

De logeersom en overige verblijfskosten worden bij voorkeur contant voldaan, uiterlijk één dag voor vertrek. Indien de voorkeur van de cliënt  uit gaat naar betaling via bank dienen de kosten uiterlijk één dag voor vertrek op de bankrekening te zijn bijgeschreven, tenzij anders is overeengekomen. De bankrekening staat vermeld op de reserveringsbevestiging.

7.2

Na het verstrijken van veertien dagen na de factuurdatum is de cliënt , zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De cliënt  is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.

7.3

Vanaf het moment dat de cliënt  in verzuim is, is Anja’s Care gerechtigd om de begeleidingsovereenkomst te annuleren. De cliënt  is in dat geval de annuleringskosten verschuldigd zoals in artikel 7.3 beschreven.

7.4
Indien de cliënt  in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de cliënt . In ieder geval is de cliënt  incassokosten verschuldigd.

7.5
Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Anja’s Care recht van de cliënt  op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaald in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.

7.6
Anja’s Care heeft pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat Anja’s Care de cliënt  na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen veertien dagen te voldoen.

7.7
De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen eveneens voor rekening van de cliënt .

7.8

Alle rekeningen, daaronder mede begrepen rekeningen terzake annulering of no-show, zijn door de cliënt verschuldigd op het moment dat ze aan hem worden gepresenteerd. De cliënt  dient voor contante betaling zorg te dragen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of tenzij anders wordt overeengekomen.

7.9
De cliënt  is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

7.10
Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
7.11
In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Anja’s Care en de verplichtingen van de cliënt  jegens Anja’s Care onmiddellijk opeisbaar.

 1. ANNULERING

8.1

Annuleringsvoorwaarden

Er kan alleen een beroep gedaan worden op de annuleringsvoorwaarden als de annuleringskosten binnen 14 dagen na annulering worden voldaan. Indien de betaling niet binnen deze termijn heeft plaatsgevonden, komen de annuleringsvoorwaarden te vervallen zodat alsnog 100% van de boekingssom verschuldigd is.

8.2

De cliënt  is gerechtigd een boeking schriftelijk per post dan wel per e-mail, zonder kosten, uiterlijk binnen twee werkdagen na de ondertekening van de begeleidingsovereenkomst te annuleren, tenzij het verblijf in de accommodatie binnen één maand na de boeking valt. Na deze twee dagen is de cliënt  niet bevoegd een begeleidingsovereenkomst te annuleren, tenzij hij tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna bepaalde bedragen te betalen. Iedere annulering wordt geacht een dergelijk aanbod te omvatten. Een dergelijk aanbod wordt geacht te zijn aanvaard indien Anja’s Care het aanbod niet onverwijld verwerpt. Annulering dient schriftelijk en gedateerd te geschieden. Aan een mondelinge annulering kan de cliënt  geen rechten ontlenen. Het bepaalde in artikel 7 geldt onverminderd het bepaalde in andere artikelen.

8.3

Indien een begeleidingsovereenkomst wordt geannuleerd, zijn annuleringskosten verschuldigd; deze worden berekend over het in de begeleidingsovereenkomst genoemde totaalbedrag.

8.4

De annuleringskosten bedragen:

 1. Bij annulering meer dan drie maanden voor de ingangsdatum van de dienstverlening is de cliënt gehouden 10% van het totaalbedrag in de begeleidingsovereenkomst te betalen.
 2. Bij annulering meer dan een maand tot drie maanden voor de ingangsdatum van de dienstverlening is de cliënt gehouden 50% van het totaalbedrag in de begeleidingsovereenkomst te
 3. Bij annulering meer dan 14 dagen tot een maand voor de ingangsdatum van de dienstverlening is de cliënt gehouden 75% van het totaalbedrag in de begeleidingsovereenkomst te
 4. Bij annulering 24 uur of minder tot 14 dagen voor de ingangsdatum van de dienstverlening is de cliënt gehouden 100% van het totaalbedrag in de begeleidingsovereenkomst te

Indien de annuleringsvoorwaarden niet in acht worden genomen, wordt de vordering ter incassatie uit handen gegeven.

8.5

Indien de cliënt  binnen 24 uur na de overeengekomen dienstverleningsdatum zonder nadere kennisgeving niet is gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering.

8.6

Een annuleringsverzekering is niet inbegrepen in de gepubliceerde prijzen. Een annuleringsverzekering dient zelf door de cliënt  afgesloten te worden en het risico van annuleren en het verzekeren van het annuleringsrisico ligt bij de cliënt  zelf.

8.7

Een annulering die op een zaterdag of zondag wordt gedaan of op een in Nederland geldende feestdag, geldt als zijnde gedaan op de eerstvolgende in Nederland geldende werkdag.

8.8

Een verzoek tot annulering van de overeenkomst als bedoeld in artikel 7.1 tot en met 7.6 dient te worden gericht aan Anja’s Care.

8.9

In geval van no-show is de cliënt  in alle gevallen verplicht het totaalbedrag van de begeleidingsovereenkomst te betalen.

8.10

Indien niet alle overeengekomen begeleidingsovereenkomsten worden geannuleerd zijn op de geannuleerde reserveringsdiensten bepalingen pro rato van toepassing.

 1. AANKOMST EN VERTREK

9.1

De gehuurde accommodatie kan op de overeengekomen dag van aankomst op de overeengekomen tijd worden betrokken (als vermeld in de begeleidingsovereenkomst). Op de overeengekomen dag van vertrek dient de accommodatie op de overeengekomen tijd te worden verlaten (als vermeld in de begeleidingsovereenkomst).

9.2

Elke accommodatie mag slechts bewoond worden door het aantal personen dat in de begeleidingsovereenkomst voor de desbetreffende accommodatie staat vermeld.

9.3

Indien het gebruik van de accommodatie eerder wordt beëindigd dan op de overeengekomen datum (als vermeld op de begeleidingsovereenkomst) heeft de cliënt  geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de huurprijs en/of kosten.

 1. HUISDIEREN

10.1

Huisdieren zijn niet toegestaan.

 1. ROKEN

11.1

Roken is in de accommodatie niet toegestaan. Indien buiten wordt gerookt dienen de rookwaren veilig te worden gebruikt en weggegooid in de vlamwerende afvalemmer.

 1. BRANDENDE KAARSEN

12.1

Brandende kaarsen zijn in de accommodatie niet toegestaan. Indien buiten kaarsen worden gebrand mogen ze niet onbeheerd gelaten worden.

DRUGS

13.1

Het is verboden drugs te bezitten en/of te gebruiken in de accommodatie en in de directe omgeving van de accommodatie danwel buurt.

 1. OPSCHORTING
  14.1
  Indien de cliënt een verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Anja’s Care het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
  14.2

Voorts is Anja’s Care bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:

–          na het sluiten van de overeenkomst Anja’s Care omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de cliënt  de verplichtingen niet zal nakomen;

–          de cliënt  bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

–          zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Anja’s Care kan worden gevergd.

14.3

Anja’s Care behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

 1. ONTBINDING
  15.1
  Indien de cliënt een verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Anja’s Care bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

15.2
Voorts is Anja’s Care bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

–          na het sluiten van de overeenkomst Anja’s Care omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de cliënt  de verplichtingen niet zal nakomen;

–          de cliënt  bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

–          door de vertraging aan de zijde van de cliënt  niet langer van Anja’s Care kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;

–          zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Anja’s Care kan worden gevergd;

–          de cliënt  in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;

–          de cliënt  onder curatele wordt gesteld;

–          de cliënt  komt te overlijden.
15.3
Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.

15.4
Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Anja’s Care op de cliënt  onmiddellijk opeisbaar.

15.5
Indien Anja’s Care de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Anja’s Care niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

15.6
Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de cliënt, is de cliënt  aansprakelijk voor de door Anja’s Care geleden schade.

 1. AANSPRAKELIJKHEID CLIËNT

16.1

De cliënt, dan wel de overige gebruikers zijn verantwoordelijk voor een ordelijke gang van zaken in en om de gehuurde accommodatie.

16.2

De cliënt  is jegens Anja’s Care aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die tijdens de huurperiode van de accommodatie voor Anja’s Care ontstaat als gevolg van het verblijf, ongeacht of deze schade werd veroorzaakt door handelen of nalaten van de cliënt  en / of mede huurders, of door derden die zich door hun toedoen in de accommodatie bevinden, dan wel een zaak die zij onder zich hebben.

16.3

Eventuele schade dient door de cliënt  onmiddellijk gemeld te worden aan Anja’s Care en onmiddellijk ter plaatse te worden vergoed, tenzij de cliënt  kan aantonen dat het ontstaan van de schade niet is te wijten aan schuld van hem – of haarzelf, andere gebruikers of een van de leden van zijn/haar gezelschap.

16.4

Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achterlaten, inclusief doch niet beperkt tot bovenmatige vervuiling, van de accommodatie worden extra kosten doorberekend, die cliënt  alsdan verplicht is te voldoen.

16.5

De cliënt  en de cliënt  en degenen die hem vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor Anja’s Care en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van wanprestatie(toerekenbare tekortkoming) en/of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van de huisregels is begrepen, begaan door de cliënt  en/of degenen die hem vergezellen, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan.

 1. KLACHTEN EN GEBREKEN

17.1

Door de cliënt  geconstateerde gebreken van de accommodatie of klachten over de accommodatie dient de cliënt  onverwijld en binnen 12 uur na het ontstaan of het constateren daarvan, te melden aan Anja’s Care.

17.2

Indien het gebrek dan wel de klacht een niet aan cliënt  toe te rekenen eigenschap of staat van de accommodatie betreft, als gevolg waarvan de accommodatie de cliënt  niet het genot verschaft dat deze op grond van de overeenkomst mocht verwachten, is Anja’s Care gehouden het gebrek te herstellen, voor zover mogelijk. De cliënt  dient Anja’s Care altijd in de gelegenheid te stellen eventuele gebreken te herstellen.

 1. AANSPRAKELIJKHEID ANJA’S CARE

18.1
Anja’s Care is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Anja’s Care. Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:

–          materiële schade aan de eigendommen van de cliënt ;

–          redelijke kosten, die cliënt  heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade;

–          redelijke kosten, die cliënt  redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover cliënt  aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade;

–          redelijke kosten, die cliënt  redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek.

18.2
Anja’s Care is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de cliënt . In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

18.3
Anja’s Care is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Anja’s Care is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Anja’s Care kenbaar behoorde te zijn.

18.4

Anja’s Care aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van de huur c.q. het gebruik van de accommodatie, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Anja’s Care of (één van) haar werknemers.

18.5

Aansprakelijkheid bestaande uit derving van reisgenot of bedrijfs- en andere gevolgschade, is onder alle omstandigheden uitgesloten. Anja’s Care is voorts in geen geval aansprakelijk voor schade, waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis en/of annuleringsverzekering of enige andere verzekering. De aansprakelijkheid voor schade en kosten die de cliënt  in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf mocht lijden, wordt uitgesloten, behoudens opzet of grove schuld van Anja’s Care.

18.6

Anja’s Care is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden verleende diensten.

18.7

Anja’s Care is niet aansprakelijk voor schade van of aan zaken dan wel personen indien de cliënt  en de zijnen zich toegang tot andere gebouwen verschaft en of gedeelten van het terrein van Anja’s Care betreedt en of apparaten/ voertuigen bedient zonder dat Anja’s Care hiervoor uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. De cliënt  is verplicht te allen tijde begeleiding en toezicht uit te oefenen.

18.8
De cliënt  vrijwaart Anja’s Care voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de cliënt  toerekenbaar is.

Indien Anja’s Care uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de cliënt  gehouden Anja’s Care zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Anja’s Care en derden komen verder voor rekening en risico van de cliënt .

18.9

In geen geval zal de aansprakelijkheid van Anja’s Care leiden tot betaling van een hogere schadevergoeding dan een drievoud van het aan cliënt  in rekening gebrachte huurbedrag.
18.10
Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Anja’s Care vervalt binnen één jaar nadat de cliënt  bekend is geraakt met het schade brengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

 1. OVERMACHT EN WIJZIGING

19.1

Een tekortkoming kan niet aan Anja’s Care of de cliënt  worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. Anja’s Care zal in dit geval een wijzigingsvoorstel voorleggen aan de cliënt  binnen veertien dagen nadat de overmachtssituatie is ingetreden.

19.2

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Anja’s Care geen invloed kan uitoefenen en waardoor Anja’s Care niet in staat is de verplichtingen na te komen.

19.3

De cliënt  is gerechtigd het voornoemde wijzigingsvoorstel af te wijzen. Indien de cliënt  het wijzigingsvoorstel afwijst, dient de cliënt  dit binnen 14 dagen na ontvangst van het wijzigingsvoorstel schriftelijk dan wel per e-mail kenbaar te maken. In dat geval heeft Anja’s Care het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. De cliënt  heeft dan recht op kwijtschelding en/of teruggave van (het reeds betaalde deel van) de totaalprijs van de begeleidingsovereenkomst. Anja’s Care zal dan niet gehouden zijn tot vergoeding van enige schade.

19.4
Anja’s Care heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Anja’s Care zijn verbintenis had moeten nakomen.

19.5
In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

19.6
Zowel Anja’s Care als de cliënt  kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

19.7
Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Anja’s Care zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

19.8
Indien Anja’s Care ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Anja’s Care gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De cliënt  is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 1. WAARBORGSOM

20.1

Anja’s Care kan van de cliënt  een borgsom verlangen. De cliënt  is gehouden die borgsom te voldoen, bij gebreke waarvan Anja’s Care de cliënt  het gebruik van de accommodatie kan ontzeggen. Indien de cliënt  met betaling van de borgsom in gebreke blijft is Anja’s Care gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden (annuleren).

20.2

De borgsom wordt gerestitueerd indien de cliënt  de accommodatie naar behoren achterlaat. Eventuele aanspraken op schadevergoeding worden door deze restitutie niet tenietgedaan.

 1. DUBBELE BOEKINGEN

21.1

Indien onverhoopt blijkt dat de accommodatie en/of de dienstverlening door Anja’s Care door verschillende cliënten tegelijkertijd voor dezelfde periode is geboekt, zal Anja’s Care een wijzigingsvoorstel als bedoeld in artikel 14.1 aan één van de cliënten voorleggen. Anja’s Care is vrij te kiezen welke cliënt  de dienstverlening en/of het gebruik van de accommodatie kan voort zetten en welke cliënt  genoemd voorstel zal ontvangen.

21.2

Anja’s Care zal het wijzigingsvoorstel voorleggen, waarbij aan de betreffende cliënt een korting wordt aangeboden van 25% van de overeengekomen prijs.

21.3

De cliënt  aan wie het wijzigingsvoorstel is gedaan, is gerechtigd het voornoemde wijzigingsvoorstel af te wijzen. Indien de cliënt  het wijzigingsvoorstel afwijst, dient de cliënt  dit binnen 14 dagen na ontvangst van het wijzigingsvoorstel schriftelijk dan wel per e-mail kenbaar te maken. In dat geval heeft Anja’s Care het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. De cliënt  heeft dan recht op kwijtschelding en/of teruggave van (het reeds betaalde deel van) de huurprijs, inclusief een gefixeerde schadevergoeding van 10% van de overeengekomen prijs. In geen geval zal Anja’s Care gehouden zijn tot vergoeding van een hogere schade.

 1. SLEUTELS VAN HET APPARTEMENT

22.1

De sleutel van het appartement en/of de sleutel van de first alert documentenkoffer dienen bij vertrek aan de cliënt te worden overhandigd, danwel in de Masterlock bij de ingang van de B&B te worden gedeponeerd. Het is ten alle tijden verboden om de sleutel na de afgesproken tijd op de dag van vertrek in bezit te hebben.

Bij het niet inleveren van de sleutel(s) zijn de hoofdcliënt  en cliënt  volledig aansprakelijk voor alle gevolgen daarvan.

 1. INTELLECTUELE EIGENDOM
  23.1
  Anja’s Care behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
  23.2
  Anja’s Care behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 2. PRIVACY EN COOKIES
  24.1
  De gegevens en informatie die de cliënt aan Anja’s Care verstrekt, zal Anja’s Care zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
  24.2
  Anja’s Care handelt in overeenstemming met de AVG welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is. Anja’s Care zal op grond van de AVG een register van verwerkingsactiviteiten bijhouden.
  24.3
  De cliënt heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens.
  24.4
  Bij het bezoeken van de website kan Anja’s Care informatie van de cliënt  over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.
  24.5
  De informatie die Anja’s Care verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.
  24.6
  Anja’s Care mag de persoonsgegevens van de cliënt  uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.
  24.7
  Anja’s Care mag de persoonsgegevens van de cliënt  uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden.
  24.8
  Het is Anja’s Care niet toegestaan om de persoonsgegevens van de cliënt  uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
  24.9
  Anja’s Care zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is.
  24.10
  De cliënt  is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.
  24.11
  De cliënt  gaat akkoord dat Anja’s Care de cliënt  voor statistisch onderzoek of cliënt tevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de cliënt  niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de cliënt  dit kenbaar maken.
 3. INFORMATIE

25.1
Anja’s Care zorgt ervoor dat de informatie op de website het de client mogelijk maakt een goede afweging te maken met andere zorgaanbieders om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

 1. TOEPASSELIJK RECHT

26.1
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Anja’s Care partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de cliënt  zijn woonplaats in het buitenland heeft.

 1. KLACHTEN EN GESCHILLEN

27.1

Anja’s Care beschikt over een op de wet gebaseerde en voldoende bekend gemaakte klachtenregeling voor de opvang en afhandeling van klachten en geschillen en behandelt de klachten gaande over begeleiding overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Als de klacht over de begeleiding niet naar tevredenheid van de cliënt is afgehandeld, is er sprake van een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling en begint de termijn voor het aanhangig maken van het geschil te lopen.

27.2

Geschillen die voortvloeien uit de tussen partijen gesloten overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden en betrekking hebben op verblijf bij B&B Sellingen, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen aanhangig gemaakt worden bij de burgerlijke rechter te Groningen, zulks slechts voor zover de wet dit toelaat.

 1. VINDPLAATS
  28.1
  Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 01174604.